The GoodBirth Network is proud to be a member of the Global Force for Healing, a social profit organization that connects underserved birthing and health-related projects to share wisdom, challenges and educational information. Global Force for Healing’s mission is to co-create, connect and communicate about global grassroots projects that demonstrate love as a primary force for healing, transformation and sustainability.  While the GoodBirth Network focuses on midwife-led birth center models of care, the Global Force for Healing supports partner birth centers and a wide variety of other women’s health programs in underserved communities in Africa, Asia, Central and South America.

.

Kay Sandberg, the founder and director of Global Force for Healing, will be a key speaker at the Haiti Birth Center Symposium in Petionville, Haiti March 6th, 2017.

More information about Global Force for Healing is available at http://globalforceforhealing.org/project-one/

Kreyòl

GoodBirth Network fyè pou se yon manm nan Global Force for Healing (fòs mondyal la pou gerizon), yon òganizasyon pwofi sosyal ki konekte defavorize akouchman ak pwojè ki asosye ak sante yo pataje bon konprann, defi ak enfòmasyon edikasyon. Global Force for Healing an se ko-kreye, konekte ak kominike sou pwojè mondyal de baz ki demontre lanmou kòm yon fòs prensipal pou geri, transfòmasyon ak kontinyasyon. Pandan ke GoodBirth Network la konsantre sou fanm saj ki tap dirije modèl sant nesans swen, Global Force for Healing sipòte sant nesans patnè ak yon gran varyete pwogram sante lòt fanm nan kominote .

Kay Sandberg, fondatè a ak direktè Global Force for Healing, yo pral yon oratè kle nan Ayiti Sant Nesans lan Senpozyòm nan Petionville, Ayiti mas 6th, 2017.

Plis enfòmasyon sou Global Force for Healing ki disponib nan http://globalforceforhealing.org/